Pure-CSS Float Label

Tiêu đề (label) của trường nhập (input field) sẽ nổi lên trên (float) khi người dùng click vào.