Tutorial

Update MacVendor OPNSENSE

Thư viện MACVendor của OPNSENSE đã rất lâu chưa được cập nhật dẫn đến các thiết bị mới hiện nay không được hiển thị MACVendor trong DHCP. Sau đây là cách cập nhật bằng tay thư viện MACVendor mới nhất cho OPNSENSE