opnsense

View all

Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1]

Thiết lập đường truyền NordVPN trên OPNsense và chia VLAN cho nó. Khi có VLAN, các bạn có thể dùng WIFI AP để thiết lập 1 SSID riêng - khi muốn kết nối đến VPN, các bạn chỉ cần kết nối tới mạng WIFI đã thiết lập mà không cần sử dụng phần mềm VPN trên điện thoại.