OPNsense

Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1]

- Hướng dẫn sẽ giúp các bạn biết cách kêt nối NordVPN trên OPNsense và chia VLAN cho nó. Khi đã có VLAN, các bạn có thể dùng WIFI AP để thiết lập 1 SSID riêng - khi muốn kết nối đến VPN, các bạn chỉ cần kết nối tới mạng WIFI đã thiết lập mà không cần sử dụng phần mềm VPN trên điện thoại. [PHẦN 1. Thêm VLAN và gán vào Interface, Thiết lập DHCP Server.]

Update MacVendor OPNSENSE

Thư viện MACVendor của OPNSENSE đã rất lâu chưa được cập nhật dẫn đến các thiết bị mới hiện nay không được hiển thị MACVendor trong DHCP. Sau đây là cách cập nhật bằng tay thư viện MACVendor mới nhất cho OPNSENSE