tutorial

Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1]

- Hướng dẫn sẽ giúp các bạn biết cách kêt nối NordVPN trên OPNsense và chia VLAN cho nó. Khi đã có VLAN, các bạn có thể dùng WIFI AP để thiết lập 1 SSID riêng - khi muốn kết nối đến VPN, các bạn chỉ cần kết nối tới mạng WIFI đã thiết lập mà không cần sử dụng phần mềm VPN trên điện thoại. [PHẦN 1. Thêm VLAN và gán vào Interface, Thiết lập DHCP Server.]

Cấu hình Fast Roaming với OpenWRT

Sử dụng 2 hoặc nhiều router chạy Firmware OpenWRT hoặc OpenWRT Based (PandoraBOX...) làm hệ thống WIFI Fast Roaming, giúp phủ sóng wifi khắp nhà.