Update MacVendor OPNSENSE

Thư viện MACVendor của OPNSENSE đã rất lâu chưa được cập nhật dẫn đến các thiết bị mới hiện nay không được hiển thị MACVendor trong DHCP. Sau đây là cách cập nhật bằng tay thư viện MACVendor mới nhất cho OPNSENSE

Cloudflare Dynamic IP Update - API v4

Shell Script that check current public (dynamic) ip address of server, and update it to the Cloudflare DNS record after comparing ip address registered to Cloudflare.